Konflikty zbrojne i prawa człowieka w ujęciu Konwencji Genewskiej

Blog 1

Proces formowania się Konwencji Genewskich i ich ostateczne uchwalenie w 1949 roku stanowią kamień milowy w rozwoju prawa międzynarodowego humanitarnego, którego głównym celem jest ograniczenie cierpień ludzkich w czasie konfliktów zbrojnych. Zawarcie szeregu Konwencji Genewskich było bezpośrednią odpowiedzią na okrucieństwa doświadczone podczas II wojny światowej, a ich geneza sięga jeszcze dalszych wydarzeń historycznych, które ukształtowały potrzebę ochrony ludności cywilnej oraz osób niebiorących bezpośredniego udziału w działaniach wojennych.

Autor: Michał Przygoda

Trwające kolejne konflikty zbrojne i ich skala, zwłaszcza w czasie I wojny światowej, skłoniły społeczność międzynarodową do refleksji nad koniecznością rozszerzenia ochrony humanitarnej na inne niż cywile grupy, takie jak jeńcy wojenni. Wymienione konflikty ujawniły liczne luki w istniejących przepisach i podkreśliły potrzebę stworzenia bardziej kompleksowego i jednolitego systemu prawnego, zdolnego do adekwatnego reagowania na realia współczesnej wojny. Konferencja w Genewie w 1949 roku, obradująca na podstawie projektów przygotowanych przez XVII Konferencję Międzynarodową Czerwonego Krzyża, była ukoronowaniem tych wysiłków. Przyjęte podczas niej cztery Konwencje Genewskie stanowią zbiór zasad mających na celu ochronę osób, które nie uczestniczą lub przestały uczestniczyć w działaniach wojennych.

Wśród Konwencji Genewskich wymienić należy:

 1. Pierwszą Konwencję Genewską, która dotyczyła polepszenia losu rannych i chorych w armiach czynnych na lądzie;
 2. Drugą Konwencję Genewską, która rozszerzyła zasady Pierwszej Konwencji Genewskiej na rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu;
 3. Trzecią Konwencję Genewską, wprowadzającą szczegółowe zasady dotyczące traktowania jeńców wojennych;
 4. Czwartą Konwencję Genewską – ta Konwencja była przełomowa, ponieważ po raz pierwszy ustanowiła kompleksową ochronę dla osób cywilnych w czasie wojny, w tym ochronę przed bezpośrednimi atakami, przymusową ewakuacją, czy zakazem tortur i nieludzkiego traktowania.

Podstawą uchwalenia Konwencji Genewskich była nie tylko chęć zapewnienia ochrony i pomocy ofiarom konfliktów, ale również zrozumienie, że pewne zasady humanitarne muszą być przestrzegane nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Konwencje te opierają się na fundamentalnych zasadach humanitaryzmu, które zakładają, że określony rodzaj zachowań w czasie wojnie jest zawsze bezwzględnie niedopuszczalny i że osoby, które nie uczestniczą aktywnie w działaniach wojennych, zasługują na ochronę i szacunek.

Warto także dodać, że istotą Konwencji Genewskich było także odzwierciedlenie rozwoju międzynarodowej współpracy i konsensusu w sprawie podstawowych standardów ochrony ludzkości. Stanowiły one podwaliny dla późniejszego rozwoju prawa międzynarodowego humanitarnego, w tym dodatkowych protokołów do Konwencji Genewskich oraz innych międzynarodowych traktatów mających na celu ochronę praw człowieka i godności w czasie konfliktu zbrojnego.

Jedną z kluczowych cech Konwencji Genewskich jest ich uniwersalne zastosowanie, co oznacza, że przepisy tych aktów mają zastosowanie w każdym przypadku konfliktu zbrojnego, niezależnie od jego charakteru, przyczyn czy też tego, czy został formalnie wypowiedziany przez strony konfliktu. Powyższe założenie odzwierciedla globalne uznanie dla ochrony podstawowych praw człowieka nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Konwencje Genewskie, rozszerzając swoje zastosowanie także na okupowane terytoria, nawet w przypadku braku zbrojnego oporu. Ochrona ludności cywilnej oraz osób nieuczestniczących bezpośrednio w działaniach wojennych stanowi priorytet działań międzynarodowych. Jest to kwestia niezależna od kontekstu militarnej kontroli nad danym terytorium. Tym samym, nawet w sytuacji okupacji, która przebiega bez bezpośredniej konfrontacji zbrojnej, Konwencje nakładają na okupanta obowiązki dotyczące traktowania ludności cywilnej, ochrony jeńców wojennych oraz osób rannych i chorych.

Przepisy Konwencji Genewskich osiągnęły status zwyczajowego prawa międzynarodowego, co oznacza, że są one uznawane za wiążące dla wszystkich państw, niezależnie od tego, czy formalnie przystąpiły do Konwencji. Status ten podkreśla uniwersalne przyjęcie i zaakceptowanie zasad humanitarnych zawartych w Konwencjach jako fundamentalnych i niepodważalnych, co stanowi o ich globalnym znaczeniu i wpływie na kształtowanie międzynarodowego porządku prawnego.

Podniesienie zasad humanitarnych Konwencji Genewskich do rangi zwyczajowego prawa międzynarodowego wiąże się z tym, że poszczególne państwa nie mogą powoływać się na brak ratyfikacji Konwencji jako podstawę do uniknięcia odpowiedzialności za ich naruszenie. Przepisy Konwencyjne obowiązują bowiem ponad to, czy państwo je oficjalnie przyjęło. W ten sposób, zasady określone w Konwencjach Genewskich stały się integralną częścią międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka.

Warto odnieść się do każdej z tych Konwencji, albowiem wszystkie zawierają kluczowe przepisy regulujące zasady postępowania w czasie konfliktów zbrojnych. Pierwsza Konwencja Genewska określała zasady humanitarnego traktowania rannych i chorych żołnierzy na polu bitwy. Jej przepisy zobowiązywały strony konfliktu do zapewnienia opieki medycznej wszystkim poszkodowanym w wyniku działań wojennych, niezależnie od ich przynależności narodowej czy statusu w konflikcie. Zgodnie z art. 3 Konwencji „osoby nie biorące bezpośrednio udziału w działaniach wojennych, włącznie z członkami sił zbrojnych, które złożyły broń, oraz osoby, które stały się niezdolne do walki na skutek choroby, ran, pozbawienia wolności lub z jakiegokolwiek innego powodu, będą we wszelkich okolicznościach traktowane w sposób humanitarny, bez czynienia żadnej różnicy na ich niekorzyść z powodu rasy, koloru skóry, religii lub wiary, płci, urodzenia lub majątku ani z żadnych innych analogicznych powodów”.

Konwencja ta, będąca wyrazem międzynarodowego dążenia do humanizacji zasad prowadzenia wojen, podkreślała uniwersalną wartość ludzkiego życia i godności, nawet w ekstremalnych warunkach konfliktu zbrojnego. Zgodnie z duchem i literą I Konwencji Genewskiej, żołnierze ranni lub chorzy, niezależnie od ich roli na polu bitwy, mieli prawo do szacunku, ochrony oraz niezbędnej opieki medycznej. Konwencja ta nakładała na walczące strony obowiązek zapewnienia adekwatnej opieki zdrowotnej, co obejmowało leczenie bez dyskryminacji oraz, w miarę możliwości, pozostawienie personelu medycznego i materiałów sanitarnych dla opieki nad rannymi lub chorymi pozostającymi w rękach przeciwnika. Taki postulat wynikał z fundamentalnej zasady humanitaryzmu, według której nawet wojna i konflikt mają swoje granice, a ochrona zdrowia i życia ludzkiego pozostaje nadrzędnym obowiązkiem.

Współcześnie wskazuje się, że przestrzeganie zasad określonych w I Konwencji Genewskiej jest nie tylko kwestią międzynarodowych zobowiązań prawnych, ale również odzwierciedleniem etycznej postawy wobec osób najbardziej poszkodowanych w konfliktach. W dobie rosnącej świadomości praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego, konieczność ochrony rannych i chorych na polach bitew uznaje się za nieodłączny element odpowiedzialnego i cywilizowanego prowadzenia działań wojennych.

Realizacja zasad zawartych w Konwencji wymaga od strony konfliktu nie tylko ochrony rannych i chorych, ale również aktywnego działania na rzecz zapewnienia im odpowiedniej opieki medycznej. W treści Konwencji wskazano przykładowo, że „Członkowie sił zbrojnych i inne osoby wymienione w następnym artykule, którzy są ranni lub chorzy, będą szanowani i chronieni we wszelkich okolicznościach. Będą oni traktowani w sposób humanitarny i leczeni przez tę Stronę w konflikcie, w której mocy się znajdują, bez żadnej na ich niekorzyść różnicy z powodu płci, rasy, narodowości, religii, poglądów politycznych lub z jakichkolwiek innych analogicznych powodów. Zabronione są surowo wszelkie zamachy na ich życie i osobę, a między innymi ich dobijanie lub wyniszczanie, torturowane, dokonywanie na nich doświadczeń biologicznych, pozostawianie ich z premedytacją bez pomocy lekarskiej lub bez opieki albo stwarzanie warunków narażających ich na zarażenie się lub zakażenie”. To zobowiązanie obejmuje zarówno traktowanie rannych żołnierzy, jak i zapewnienie bezpiecznych warunków dla personelu medycznego, który pełni swoje obowiązki na froncie.

Druga Konwencja Genewska stanowiła rozszerzenie i uzupełnienie zasad określonych w Pierwszej Konwencji Genewskiej, skupiając się na specyficznej problematyce ochrony rannych, chorych i rozbitków w siłach zbrojnych na morzu. Poprzez wprowadzenie szczegółowych przepisów dotyczących działań wojennych prowadzonych na wodach morskich i oceanach, Konwencja ta znacząco poszerzała zakres ochrony humanitarnej, uwzględniając unikalne wyzwania i okoliczności, które mogły wystąpić w środowisku morskim. Druga Konwencja Genewska również podkreślała konieczność traktowania rannych i chorych z należytym szacunkiem oraz zapewnienia im odpowiedniej opieki medycznej, niezależnie od ich przynależności narodowej. Dodatkowo, Konwencja rozszerzała te zobowiązania o ochronę rozbitków, co jest kluczowym aspektem w kontekście działań wojennych na morzu, gdzie możliwości ratunku i ewakuacji są często ograniczone przez warunki naturalne i logistyczne. Przykładowo z art. 18 Drugiej Konwencji Genewskiej wynika, że „po każdej bitwie Strony w konflikcie podejmą niezwłocznie wszelkie możliwe środki w celu wyszukania i zebrania rozbitków, rannych lub chorych, ochronienia ich przed rabunkiem i złym traktowaniem oraz zapewnienia im niezbędnej opieki, jak również w celu wyszukania poległych i nie dopuszczenia do ich ograbienia”.

Ważnym aspektem, poruszonym w treści II Konwencji Genewskiej, było wprowadzenie zasad dotyczących ochrony jednostek medycznych i szpitali pływających, które pełniły kluczową rolę w zapewnieniu opieki zdrowotnej rannym i chorym na morzu. Konwencja stanowiła, że takie jednostki nie powinny być celami ataków, a ich status medyczny powinien być respektowany przez wszystkie strony konfliktu, co umożliwiało skuteczną realizację misji humanitarnych nawet w trudnych warunkach morskich.

Trzecia Konwencja Genewska, znana również jako Konwencja o traktowaniu jeńców wojennych, określała prawa i obowiązki jeńców wojennych oraz państw, które ich przetrzymują. Konwencja ta stanowiła odpowiedź na potrzebę ochrony osób, które w wyniku działań wojennych wpadły w ręce wrogich sił zbrojnych, zapewniając im ochronę i godne traktowanie zgodnie z zasadami humanitaryzmu. W treści III Konwencji Genewskiej wprowadzona została definicja legalna „jeńca wojennego”.

Zgodnie z art. 4 lit. A jeńcami wojennymi są osoby, które znalazły się we władzy nieprzyjaciela, a należą do jednej z następujących kategorii:

1. członkowie sił zbrojnych Strony w konflikcie, jak również członkowie milicji i oddziałów ochotniczych, stanowiących część tych sił zbrojnych;
2. członkowie innych milicji i innych oddziałów ochotniczych, włączając w to członków zorganizowanych ruchów oporu, należących do jednej ze Stron w konflikcie i działających poza granicami lub w granicach własnego terytorium, nawet jeżeli pod warunkiem, że te milicje lub oddziały ochotnicze, włączając w to zorganizowane ruchy oporu, odpowiadają następującym warunkom:
a) mają na czele osobę odpowiedzialną za swych podwładnych;
b) noszą stały i dający się z daleka rozpoznać znak rozpoznawczy;
c) jawnie noszą broń;
d) przestrzegają w swych działaniach praw i zwyczajów wojny;
3. członkowie regularnych sił zbrojnych, którzy podają się za podlegających rządowi lub władzy nie uznanym przez Mocarstwo zatrzymujące;
4. osoby towarzyszące siłom zbrojnym, ale nie należące do nich bezpośrednio, jak na przykład cywilni członkowie załóg samolotów wojskowych, korespondenci wojenni, dostawcy, członkowie oddziałów pracy lub służb, powołanych do opiekowania się wojskowymi, pod warunkiem, że otrzymali oni upoważnienie od sił zbrojnych, którym towarzyszą, przy czym te ostatnie obowiązane są wydać im w tym celu kartę tożsamości według załączonego wzoru;
5. członkowie załóg statków handlowych, włączając w to kapitanów, pilotów i uczniów, oraz członkowie załóg samolotów cywilnych Stron w konflikcie, o ile nie przysługuje im prawo do korzystniejszego traktowania na mocy innych postanowień prawa międzynarodowego;
6. ludność terytorium nie okupowanego, która przy zbliżaniu się nieprzyjaciela chwyta spontanicznie za broń, aby stawić opór inwazji, a nie miała czasu zorganizować się w regularne siły zbrojne, jeżeli jawnie nosi broń i przestrzega praw i zwyczajów wojennych.

Definicja jeńców wojennych określona w treści III Konwencji Genewskiej jest bardzo rozbudowana. Przepis ten miał na celu wprowadzenie możliwie szerokiego zakresu podmiotowego, aby objąć ochroną jak najszerszą grupę osób. Co więcej, zgodnie z art. 4 lit. B Trzeciej Konwencji Genewskiej na zasadach przewidzianych dla jeńców wojennych korzystają z ochrony także:

 1. osoby należące do sił zbrojnych kraju okupowanego, które mogą być internowane przez mocarstwo okupujące, zwłaszcza jeśli nie udało im się dołączyć do walczących sił, do których należą, lub jeśli nie stawią się na wezwanie do internowania;
 2. osoby, które były członkami sił zbrojnych i zostały przyjęte na terytorium państw neutralnych lub państw niebędących stronami konfliktu, podlegają internowaniu zgodnie z prawem międzynarodowym, przy zachowaniu możliwości korzystniejszego traktowania przez te państwa, z pewnymi wyjątkami dotyczącymi konkretnych artykułów Konwencji.

W skrócie, ochrona przewidziana w Konwencji rozciąga się na szeroki zakres osób powiązanych z działaniami wojennymi, nie ograniczając się wyłącznie do bezpośrednich uczestników konfliktu, co podkreśla uniwersalny i humanitarny charakter tej regulacji.

Zgodnie z postanowieniami III Konwencji Genewskiej, jeńcy wojenni znajdują się pod ochroną i władzą państwa zatrzymującego, a nie poszczególnych jednostek czy oddziałów wojskowych, które ich pojmały. Ten fundamentalny zapis podkreślał, że odpowiedzialność za traktowanie jeńców spoczywa na całym państwie, a nie tylko na bezpośrednio zaangażowanych w pojmanie siłach zbrojnych. W ten sposób dążono do zapewnienia, że jeńcy będą traktowani zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami, bez względu na okoliczności ich przetrzymywania. Konwencja stanowi również, że jeńcy pozostają pod stałą ochroną prawa międzynarodowego od momentu pojmania aż do chwili ich uwolnienia. Oznacza to, że w całym okresie niewoli muszą być oni traktowani zgodnie z zasadami określonymi w Konwencji, co obejmuje zakaz tortur, nieludzkiego traktowania, a także zapewnienie odpowiednich warunków życia.

Jeńcy wojenni podlegają prawu, regulaminom i zasadom obowiązującym w państwie zatrzymującym, jednakże te normy nie mogą być sprzeczne z postanowieniami Konwencji. Jeńcy są zobowiązani przestrzegać tych przepisów, co jest istotne dla utrzymania porządku i dyscypliny w obozach internowania. Wskazano w szczególności, że „Jeńcy wojenni podlegać będą ustawom, regulaminom i rozkazom ogólnym, obowiązującym w siłach zbrojnych Mocarstwa zatrzymującego. Będzie ono mogło zastosować sankcje sądowe lub dyscyplinarne wobec każdego jeńca wojennego, który naruszył te prawa, regulaminy lub rozkazy ogólne. Nie będą jednak dozwolone żadne dochodzenia ani sankcje sprzeczne z postanowieniami [Konwencji – dop. aut.]”. Zasada zawarta w przepisach dotyczących traktowania jeńców wojennych stanowi, że jeśli działania podjęte przez jeńca wojennego są uznawane za karalne przez prawo państwa zatrzymującego, ale te same działania nie podlegałyby karze, gdyby zostały wykonane przez członka sił zbrojnych tego państwa, to w takim przypadku jeńcowi nie mogą być nakładane kary surowsze niż te o charakterze dyscyplinarnym.

Oznacza to, że jeńcy wojenni są chronieni przed nierównym traktowaniem w zakresie odpowiedzialności karnej. Państwo zatrzymujące nie może stosować wobec jeńców wojennych surowszych sankcji za czyny, które wśród jego własnych żołnierzy nie byłyby uznane za przestępstwa. Ta zasada podkreśla zobowiązanie do uczciwego i równego traktowania jeńców, co jest zgodne z ogólnymi zasadami humanitarnymi i prawa międzynarodowego humanitarnego, mającymi na celu ochronę osób, które nie uczestniczą aktywnie w działaniach wojennych. Przykładem może być sytuacja, w której jeniec wojenny narusza zasady dotyczące noszenia uniformu lub innych regulacji wewnętrznych obozu. Jeśli takie naruszenie nie byłoby uznawane za przestępstwo w przypadku członków sił zbrojnych państwa zatrzymującego, to wobec jeńca wojennego można zastosować jedynie sankcje dyscyplinarne, takie jak nagana czy ograniczenie przywilejów, zamiast karania go na podstawie prawa karnego. Ten przepis ma na celu zapewnienie, że jeńcy wojenni są traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem dla ich statusu jako osób nieuczestniczących bezpośrednio w działaniach wojennych, jednocześnie zachowując dyscyplinę i porządek w obozach internowania.

Konwencja nakłada na państwa zatrzymujące obowiązek humanitarnego traktowania jeńców, co obejmuje zapewnienie odpowiedniej żywności, schronienia, odzieży oraz opieki medycznej. Jeńcy powinni być również internowani w obozach zlokalizowanych z dala od terenów działań wojennych i obiektów militarnych, co ma na celu ochronę ich życia i zdrowia. Wskazuje się, że „podstawowa dzienna racja żywnościowa powinna być wystarczająca ilościowo i jakościowo oraz dostatecznie urozmaicona, aby utrzymać jeńców w dobrym zdrowiu i zapobiec utracie wagi i zaburzeniom powstającym z niedostatecznego odżywienia. Należy również uwzględnić sposób odżywiania, do którego jeńcy są przyzwyczajeni”. W zakresie higieny wskazano natomiast, że „jeńcy wojenni będą mieli dla swego użytku w dzień i w nocy urządzenia, odpowiadające wymaganiom higieny i utrzymywane stale w czystości. W obozach, w których przebywają jeńcy wojenni, powinny być dla nich zarezerwowane oddzielne urządzenia tego rodzaju. Ponadto, niezależnie od kąpieli i natrysków, które powinny znajdować się w obozach, należy dostarczać jeńcom wojennym wody i mydła w dostatecznej ilości do utrzymania w czystości ciała i do prania bielizny; potrzebne urządzenia, ułatwienia i czas zostaną im w tym celu zapewnione”.

Jednym z najważniejszych postanowień Konwencji jest zobowiązanie państw do jak najszybszego powrotu jeńców do ich krajów po zakończeniu działań wojennych. Zapewnia to, że niewola wojenna jest tylko tymczasowym stanem, a celem jest szybkie przywrócenie jeńców do ich rodzin i społeczeństw. Przepis dotyczący traktowania jeńców wojennych w kontekście repatriacji podkreśla, że jeńcy mają prawo do zabrania ze sobą swoich rzeczy osobistych, korespondencji oraz paczek, które otrzymali podczas niewoli. Zasada ta wynika z szacunku dla prywatności i osobistych więzi jeńców, jak również z rozumienia, że te przedmioty mogą mieć dla nich szczególną wartość emocjonalną lub praktyczną. Jednakże, ze względu na logistykę i warunki repatriacji, istnieje możliwość ograniczenia wagi tych przedmiotów do maksymalnej ilości, którą jeniec jest w stanie samodzielnie unieść. Mimo tego ograniczenia, konwencja gwarantuje, że każdy jeniec będzie mógł zabrać ze sobą co najmniej 25 kilogramów swoich rzeczy. To minimalne zabezpieczenie ma na celu zapewnienie, że jeńcy nie będą zmuszeni do porzucania swoich najcenniejszych osobistych przedmiotów z powodu ograniczeń fizycznych. 

W przypadku, gdy repatriowany jeniec nie jest w stanie zabrać ze sobą wszystkich swoich rzeczy z powodu ograniczeń wagowych lub innych praktycznych przyczyn, pozostałe przedmioty osobistego użytku zostaną przechowane przez państwo zatrzymujące. To zobowiązuje mocarstwo zatrzymujące do zabezpieczenia tych przedmiotów i, co kluczowe, do ich wysłania do jeńca natychmiast po zawarciu odpowiedniej umowy z państwem, do którego jeniec należy, odnośnie do sposobu transportu i pokrycia związanych z tym kosztów. Takie postanowienia mają na celu nie tylko ochronę praw jeńców wojennych do ich własności, ale również ułatwienie ich powrotu do normalnego życia po repatriacji, zapewniając, że nie zostaną pozbawieni osobistych przedmiotów, które mogą być dla nich źródłem wsparcia emocjonalnego lub praktycznego w procesie readaptacji do życia poza niewolą.

Konwencja dopuszcza możliwość zatrudnienia jeńców wojennych, jednakże musi to odbywać się w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo, zdrowie i godność. Prace, do których mogą być oni przydzieleni, nie mogą być niebezpieczne ani poniżające. Oficerowie, zgodnie z Konwencją, mogą być zatrudnieni tylko na ich własną prośbę. Wskazano, że „Mocarstwo zatrzymujące może korzystać z pracy zdrowych jeńców wojennych, biorąc pod uwagę ich wiek, płeć i stopień, jak również ich zdatność fizyczną, a to zwłaszcza w celu zachowania ich w dobrym stanie fizycznym i psychicznym”.

Zgodnie z regulacjami III Konwencji Genewskiej dotyczącej traktowania jeńców wojennych, zakres prac, które mogą być od nich wymagane, jest ściśle określony i ograniczony do czynności, które nie mają charakteru wojskowego ani nie przyczyniają się bezpośrednio do wysiłku wojennego państwa zatrzymującego. Celem tych ograniczeń jest zapewnienie, że wykorzystanie siły roboczej jeńców wojennych nie narusza ich praw ani nie zagraża ich bezpieczeństwu, jednocześnie umożliwiając im podjęcie aktywności, która może przyczynić się do poprawy ich warunków bytowych oraz zapewnić im poczucie godności poprzez produktywną pracę. Zgodnie z postanowieniami Konwencji można wymagać od jeńców wojennych wykonywania tylko prac należących do niżej wymienionych rodzajów:

 1. rolnictwo (prace rolnicze mogą obejmować szeroki zakres czynności związanych z uprawą ziemi, hodowlą zwierząt czy pracami w gospodarstwach rolnych, co nie tylko jest bezpieczne dla jeńców, ale może również przyczynić się do samowystarczalności obozu);
 2. przemysł związany z produkcją i wydobywaniem surowców oraz przemysł fabryczny (jeńcy mogą być zatrudnieni w sektorach przemysłowych, które nie są związane z produkcją broni, amunicji czy innego sprzętu wojskowego. Obejmuje to na przykład przemysł tekstylny, spożywczy czy wydobycie surowców niezbędnych do celów cywilnych);
 3. komunikacja i administracja nie mające charakteru lub przeznaczenia wojskowego (jeńcy mogą wykonywać prace administracyjne lub związane z utrzymaniem infrastruktury komunikacyjnej, pod warunkiem że nie są one wykorzystywane do celów wojskowych);
 4. działalność handlowa lub artystyczna (te rodzaje aktywności umożliwiają jeńcom wojennym angażowanie się w prace, które mogą być źródłem satysfakcji osobistej oraz pozwalają na utrzymanie umiejętności zawodowych lub artystycznych);
 5. służba domowa (jeńcy mogą być zatrudnieni do wykonywania prac domowych, takich jak gotowanie czy sprzątanie, pod warunkiem, że nie są to prace dla wojskowych lub w obiektach o charakterze wojskowym);
 6. służba publiczna nie mająca charakteru lub przeznaczenia wojskowego (obejmuje to prace na rzecz społeczności, takie jak prace konserwacyjne, sanitarne czy inne usługi publiczne, które nie są związane z działalnością wojskową).

Powyższe ograniczenia mają na celu ochronę jeńców wojennych przed wykorzystaniem do celów, które mogłyby przyczynić się do kontynuacji konfliktu lub narazić ich na niebezpieczeństwo. Nieetyczne byłoby bowiem zmuszanie jeńców wojennych do wykonywania pracy, która ma bezpośredni wpływ na siłę wojska nieprzyjaciela. Wiązałoby się to z faktem, że jeńcy wojenni przyczyniają się do pokonania własnych wojsk lub wyrządzenia szkody swoim ugrupowaniom mundurowym.

Czwarta Konwencja Genewska, dotycząca ochrony osób cywilnych podczas wojny, ma zastosowanie w szerokim zakresie sytuacji konfliktowych i okupacyjnych. Ma to kluczowe znaczenie dla zrozumienia jej uniwersalnego charakteru i celu, jakim jest zapewnienie ochrony ludności cywilnej „w czasach konfliktu”. Konwencja ta stosowana jest automatycznie w przypadku wypowiedzenia wojny lub wybuchu jakiegokolwiek innego konfliktu zbrojnego między dwoma lub więcej państwami, które są stronami Konwencji, niezależnie od tego, czy wszystkie zaangażowane strony formalnie uznały stan wojny. To postanowienie ma na celu zapewnienie, że ochrona ludności cywilnej jest priorytetem od pierwszych chwil konfliktu, niezależnie od jego oficjalnej kwalifikacji przez zaangażowane strony. Ponadto, Konwencja ma zastosowanie również w przypadkach okupacji terytorium jednego z państw-stron, nawet jeśli okupacja ta nie spotyka się z zbrojnym oporem. Powyższa zasada rozszerza zakres ochrony na sytuacje, w których może nie dochodzić do aktywnych działań bojowych, ale obecność sił okupacyjnych i ich kontrola nad terytorium stwarzają ryzyko naruszeń praw ludności cywilnej.

W sytuacji, gdy jedno z państw uczestniczących w konflikcie nie jest stroną Konwencji, państwa będące stronami Konwencji wciąż pozostają nią związane w swoich wzajemnych stosunkach. Oznacza to, że zasady ochrony i humanitarnego traktowania ludności cywilnej muszą być przestrzegane przez wszystkie strony konfliktu, które ratyfikowały Konwencję. Co więcej, państwa-strony są również zobowiązane do stosowania postanowień Konwencji wobec państwa niebędącego jej stroną, jeśli to państwo akceptuje i stosuje jej zasady. Zaprezentowana reguła zapewnia pewien poziom ochrony ludności cywilnej nawet w przypadku, gdy nie wszystkie strony konfliktu formalnie przystąpiły do Konwencji. Jest to więc kluczowy mechanizm w zakresie ochrony praw człowieka. Co więcej w Konwencji wskazuje się, że „pod ochroną (…) pozostają osoby, które kiedykolwiek i w jakikolwiek sposób znalazły się w razie konfliktu lub okupacji we władzy jednej ze Stron w konflikcie lub Mocarstwa okupacyjnego, których nie są obywatelami”.

Postanowienia odnoszące się do ochrony ludności cywilnej w czasie konfliktu zbrojnego, zawarte w międzynarodowym prawie humanitarnym, mają na celu zminimalizowanie cierpień spowodowanych przez wojnę. Te regulacje są uniwersalne i mają zastosowanie do wszystkich osób znajdujących się w krajach zaangażowanych w konflikt, bez względu na ich rasę, narodowość, religię czy przekonania polityczne. Celem tych przepisów jest zapewnienie, że w czasie wojny wszystkie osoby cywilne będą traktowane humanitarnie i otrzymają ochronę przed skutkami działań wojennych, co obejmuje dostęp do podstawowej opieki medycznej, ochronę przed przemocą i zapewnienie minimalnych warunków życia.

Opieką Konwencyjną objęte zostały także szpitale i ośrodki lecznicze. Szpitale cywilne, które zostały utworzone w celu zapewnienia opieki medycznej rannym, chorym, osobom z niepełnosprawnościami oraz kobietom w ciąży, zgodnie z postanowieniami Konwencji są chronione przed atakami w każdych okolicznościach. Strony biorące udział w konflikcie zbrojnym mają obowiązek szanować te placówki i zapewniać im ochronę, co oznacza, że punkty te nie mogą stać się celami działań wojennych, ani być w jakikolwiek sposób narażone na agresję którejkolwiek ze stron konfliktu. Ochrona szpitali ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pacjentom oraz personelowi medycznemu, a także umożliwienie wykonywania w ramach ich działalności funkcji opiekuńczych i leczniczych, nawet w szczególnych warunkach konfliktu. Wskazano jednakże, że „ochrona należna szpitalom cywilnym może ustać jedynie wówczas, gdy wbrew ich zadaniom humanitarnym używane są one do działań szkodliwych dla nieprzyjaciela. Jednakże ochrona ustanie dopiero wtedy, gdy ostrzeżenie udzielone we wszystkich odpowiednich przypadkach z podaniem słusznego terminu pozostanie bez skutku”.

Zgodnie z postanowieniami Czwartej Konwencji Genewskiej, wszystkie osoby znajdujące się na terenie kraju zaangażowanego w konflikt zbrojny mają niezachwiane prawo do bycia traktowanymi z poszanowaniem dla ich osobistej godności, honoru oraz ich rodzinnych i kulturowych wartości. Obejmuje to pełne respektowanie ich przekonań religijnych, praktyk oraz zwyczajów, bez względu na okoliczności. Ponadto, muszą być one chronione przed wszelkimi formami przemocy, w tym gwałtu, zastraszania, a także przed niestosownym traktowaniem lub publicznym wyeksponowaniem. Ta zasada podkreśla fundamentalne znaczenie humanitarnego traktowania każdej osoby i zapewnia ochronę jej podstawowych praw i wolności w czasie wojny. Głównym celem tego przepisu jest zapewnienie, aby wojna i konflikt zbrojny, mimo swojej destrukcyjnej natury, nie prowadziły do całkowitego pogwałcenia podstawowych wartości ludzkich i społecznych. Ochrona praw rodzinnych, przekonań religijnych i praktyk kulturowych jest priorytetowa i nawet w najtrudniejszych okolicznościach wojennych prawa te powinny być respektowane.

Konwencja Genewska wyraźnie zakazuje przymusowych przesiedleń masowych lub indywidualnych oraz deportacji ludności cywilnej z terytorium okupowanego, niezależnie od motywów takich działań. To stanowisko ma na celu ochronę ludności cywilnej przed arbitralnymi i często traumatycznymi przemieszczeniami, które mogą mieć dalekosiężne skutki dla ich dobrostanu i stabilności życiowej. Jednakże, w wyjątkowych okolicznościach, gdy względy bezpieczeństwa ludności cywilnej lub pilne potrzeby wojskowe tego wymagają, mocarstwo okupacyjne może podjąć decyzję o ewakuacji pewnych obszarów zamieszkałych przez ludność cywilną. Takie działania muszą być jednak ściśle ograniczone do niezbędności i przeprowadzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo i godność ewakuowanej ludności. Ewakuacja ta powinna być tymczasowa, a osoby przesiedlone mają być zwrócone do swoich domostw natychmiast po ustaniu przyczyn, które doprowadziły do ewakuacji, szczególnie po zakończeniu działań wojennych na danym obszarze.

Czwarta Konwencja Genewska zakłada, że „osoby internowane zachowują pełną zdolność cywilno-prawną i będą mogły wykonywać wynikające z niej prawa w sposób dający się pogodzić z ich internowaniem”. Oznacza to, że mimo ograniczeń wynikających z internowania, osoby te w dalszym ciągu mają możliwość korzystania ze swoich praw w zakresie, który jest możliwy do zrealizowania bez naruszania warunków ich internowania. Obejmuje to prawa takie jak zawieranie umów, posiadanie własności, prowadzenie korespondencji oraz, w niektórych przypadkach, uczestnictwo w postępowaniach sądowych. Ta zasada podkreśla, że status internowanego nie pozbawia osób ich zdolności do bycia podmiotami prawa cywilnego, zachowując ich godność i podstawowe prawa ludzkie.

Konwencja odnosi się także do kwestii wyżywienia osób internowanych i jeńców wojennych. Postanowienia dotyczące codziennych racji żywnościowych dla osób internowanych są zaprojektowane tak, aby zapewnić ich odpowiednie odżywianie i utrzymanie dobrego stanu zdrowia przez cały okres internowania. Zgodnie z postanowieniami Czwartej Konwencji Genewskiej racje żywnościowe muszą być dostosowane pod względem ilości, jakości i różnorodności do potrzeb fizjologicznych internowanych, aby zapobiegać problemom zdrowotnym, takim jak awitaminoza, oraz aby utrzymać internowanych w normalnym stanie zdrowia. Ważne jest również uwzględnienie trybu życia, do którego internowani byli przyzwyczajeni przed internowaniem, co może mieć wpływ na ich specyficzne potrzeby żywieniowe.

Dodatkowo, internowani mają możliwość przyrządzania własnej żywności z produktów będących w ich posiadaniu, co jest ważnym aspektem umożliwiającym im zachowanie pewnej autonomii i komfortu psychicznego w trudnych warunkach internowania. Zapewnienie odpowiedniej ilości wody do picia oraz możliwość palenia tytoniu są również elementami mającymi na celu poprawę warunków życia internowanych. Osoby wykonujące pracę podczas internowania otrzymują dodatkowe porcje żywności, co jest uzasadnione większymi potrzebami energetycznymi wynikającymi z wysiłku fizycznego. Z kolei kobiety ciężarne, kobiety w połogu oraz dzieci poniżej 15 roku życia mają zapewnione dodatkowe wsparcie żywieniowe odpowiadające ich zwiększonym potrzebom fizjologicznym.

Te szczegółowe wytyczne dotyczące żywienia osób internowanych są wyrazem zobowiązania międzynarodowego prawa humanitarnego do traktowania internowanych w sposób humanitarny, z poszanowaniem ich podstawowych praw człowieka i potrzeb zdrowotnych.

W Konwencji wskazano także, że „każde miejsce internowania posiadać będzie odpowiednią izbę chorych, prowadzoną pod kierunkiem wykwalifikowanego lekarza, w której internowani otrzymywać będą potrzebną opiekę lekarską oraz stosowną dietę. Dla zakaźnie chorych i umysłowo chorych będą zarezerwowane oddzielne lokale”. Konwencja przewiduje także zasady dotyczące standardowego leczenia osób internowanych. Regularne badania lekarskie osób internowanych, przeprowadzane co najmniej raz na miesiąc, są kluczowym elementem zapewnienia odpowiedniej opieki zdrowotnej i monitorowania stanu zdrowia internowanych. Celem tych badań jest nie tylko ocena ogólnego stanu zdrowia, odżywienia i czystości osobistej internowanych, ale również wczesne wykrywanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych wśród populacji internowanej. Choroby takie jak gruźlica, choroby weneryczne i malaria stanowią szczególne zagrożenie w warunkach, gdzie duże grupy ludzi żyją w bliskim kontakcie, co może sprzyjać szybkiemu rozprzestrzenianiu się infekcji.

Dodatkowo, kontrola wagi jest ważnym wskaźnikiem stanu odżywienia i zdrowia ogólnego, podczas gdy coroczne badania rentgenologiczne mogą pomóc w identyfikacji problemów zdrowotnych, które nie są widoczne podczas standardowego badania fizykalnego. Te szczegółowe i regularne procedury lecznicze są fundamentalne dla utrzymania dobrego stanu zdrowia internowanych, umożliwiając szybką interwencję medyczną w przypadku wykrycia problemów zdrowotnych. Wdrożenie tych procedur odzwierciedla zobowiązania wynikające z międzynarodowego prawa humanitarnego, które nakłada na strony konfliktu obowiązek zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej osobom internowanym. Jest to wyrazem podstawowej zasady humanitaryzmu, mającej na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego nawet w ekstremalnych warunkach konfliktu zbrojnego.

Dalsze przepisy Czwartej Konwencji Genewskiej wskazują w szczególności na zasady przenoszenia osób internowanych. Wskazano, że przenoszenie musi odbywać się w sposób humanitarny, co oznacza zapewnienie warunków transportu, które są bezpieczne i odpowiednie dla stanu zdrowia osób internowanych. Użycie środków transportu, takich jak kolej czy inne pojazdy, jest preferowane, aby zminimalizować dyskomfort i ryzyko dla zdrowia internowanych podczas przenoszenia. Warunki, w jakich odbywa się transport internowanych, powinny być przynajmniej równie dobre, jak te stosowane dla transportu wojsk państwa zatrzymującego, co gwarantuje odpowiedni standard opieki. W sytuacjach wyjątkowych, kiedy internowani muszą przemieszczać się pieszo, takie decyzje powinny być podejmowane z uwzględnieniem ich zdolności fizycznych oraz bez narażania ich na nadmierne zmęczenie. Oznacza to, że każda decyzja o przemieszczeniu pieszym powinna być poprzedzona oceną kondycji zdrowotnej internowanych, aby zapewnić, że marsz nie będzie stanowił dla nich nadmiernego obciążenia.

Wprowadzenie Konwencji Genewskich było kluczowym momentem w rozwoju międzynarodowego prawa humanitarnego, ponieważ ustanowiło one szczegółowe zasady dotyczące ochrony osób nieuczestniczących bezpośrednio w działaniach wojennych oraz jeńców wojennych, rannych i chorych żołnierzy oraz ludności cywilnej. Konwencje te przyczyniły się do znaczącej poprawy ochrony praw człowieka w czasach konfliktu, ponieważ wprowadziły prawnie wiążące normy, które zobowiązują państwa do traktowania tych osób z szacunkiem dla ich godności i zapewnienia im ochrony przed przemocą, nadużyciami oraz zapewnienie odpowiedniej opieki. Ich wprowadzenie stanowiło więc ważny krok w kierunku humanizacji zasad prowadzenia wojen i ograniczenia cierpień ludzkich w sytuacjach konfliktowych.

Źródła:

 

[1] Artymiuk Rafał, Wojny i konflikty w XX wieku, [w:] Konflikty współczesnego świata. T. 1, R. Borkowski (red.), Kraków 2001.
[2] Banaszak Bogusław, Bisztyga Andrzej, Complak Krystian, Jabłoński Mariusz, Wieruszewski Roman, Wójtowicz Krzysztof, System ochrony praw człowieka, Zakamycze 2005.
[3] Banaszak Bogusław, Preisner Artur, Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Warszawa 2002.
[4] Barnaszewski Bogusław, Charakter kryzysów politycznych i militarnych w dobie postbiegunowego podziału świata w świetle uwarunkowań międzynarodowych, [w:] Operacje pokojowe i antyterrorystyczne w procesie utrzymania bezpieczeństwa międzynarodowego w latach 1948-2004, D. S. Kozerawski (red.), Toruń 2006.
[5] Bazela Rafał, Amunicja kasetowa, Problemy Techniki Uzbrojenia 2002, nr 1.
[6] Besson Samantha, The Law in Human Rights Theory, HAL Open Science 2013, no. 1.
[7] Bierzanek Remigiusz, Prawa człowieka w konfliktach zbrojnych, Warszawa 1972.
[8] Bierzanek Remigiusz, Wojna a prawo międzynarodowe, Warszawa 1982.
[9] Bodziany Marek, Społeczne skutki wojen, Bellona 2010, nr 2.
[10] Ciechanowicz-McLean Janina, Klenowska Katarzyna, Prawo dostępu do czystej wody, [w:] Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, J. Symonides (red.), Warszawa 2010.
[11] Dowty Alan, Jewish Political Traditions and Contemporary Israeli Politics, Jewish Political Studies Review 1990, nr 3-4.
[12] Dzisiów-Szuszczykiewicz Aleksandra, „Arabska wiosna” – przyczyny, przebieg i prognozy, Polityczno-Strategiczne Aspekty Bezpieczeństwa 2011, nr 18.
[13] Flemming Marian, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Zbiór dokumentów, Warszawa 2003.
[14] Gąska Marek, Ciupiński Andrzej, Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych. Wybrane problemy, Warszawa 2001.
[15] Gelber Yoav, Palestine 1948. War, Escape and the Emergence of the Palestinian Refugee Problem, Wielka Brytania 2006.
[16] Głogowska Patrycja, Sytuacja Libanu wobec konfliktu zbrojnego w Syrii, Zeszyty Naukowe Ruchu Studenckiego2016, nr 2.
[17] Głowacka Katarzyna, Ludobójstwo w Rwandzie i jego polityczne konsekwencje, Poliarchia 2015, nr 1(4).
[18] Granat Mirosław, Godność człowieka jako źródło wolności i praw człowieka i obywatela (uwagi na tle art. 30 Konstytucji RP), St. Prawn. KUL 2013, nr 2.
[19] Granat Mirosław, Godność człowieka z art. 30 Konstytucji RP jako wartość i jako norma prawna, PiP 2014, nr 8.
[20] Heineman Elizabeth, Sexual Violence in Conflict Zones: From the Ancient World to the Era of Human Rights, Pennsylvania University Press 2011.
[21] Henckaerts Jean-Marie, Studium poświęcone zwyczajowemu prawu humanitarnemu: wkład w zrozumienie i poszanowanie zasad prawa dotyczących konfliktu zbrojnego, Warszawa 2006.
[22] Horowitz Jonathan, The Right to Education in Occupied Territories: Making More Room for Human Rights in Occupation Law, Yearbook of International Humanitarian Law 2004, nr 7.
[23] Jadwiszczok Michał, Pierwsza wojna izraelsko-arabska 1948 roku i jej wpływ na formowanie się Izraelskich Sił Obronnych, Poznań 2010.
[24] Kaczmarczyk-Kłak Katarzyna, Godność człowieka w Konstytucji RP i konstytucjach innych państw, St. Prawn. KUL2010, nr 1.
[25] Kean Thomas, Hamilton Lee, The 9/11 Commission Report: Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, W. W. Norton & Company 2004.
[26] Król Patrycja, Konflikt izraelsko-palestyński a życie codzienne Palestyńczyków, [w:] Bliski Wschód w świecie: historia, polityka, kultura, M. Woźniak-Bobińska (red.), Łódź 2021.
[27] Kubiak Krzysztof, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie. Informator 2005, Warszawa 2005.
[28] Kuźniar Roman, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2000.