LET’S WORK WITH US

Dołącz do Nas

Członkiem Forum Młodych Dyplomatów może zostać każda osoba pełnoletnia, która przejdzie przez nasz proces rekrutacyjny. W większości miast rekrutacja odbywa się dwa razy do roku, w pierwszych tygodniach semestrów akademickich. 

W Stowarzyszeniu obowiązują trzy podstawowe rodzaje członkostwa FMD: tymczasowe, zwyczajne, oraz alumnów.

Space Speaker Studio

rekrutacja

Szukamy

- Osób między 18 a 30 rokiem życia
- Chcących rozwijać swoje zainteresowania z zakresu dyplomacji, ekonomii, polityki i innych dziedzin kształtujących stosunki międzynarodowe
- Ambitnych, zaangażowanych, gotowych wnieść wiele nowych pomysłów i energii

Space Speaker Studio

rekrutacja

Dlaczego warto dołączyć do FMD?

- Weźmiesz udział w wizytach studyjnych i spotkaniach z dyplomatami i ekspertami
- Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, dzięki grupom regionalnym oraz językowym
- Rozwiniesz swoje zdolności pisania analiz, koordynacji projektów i nie tylko
- Dostaniesz dostęp do Biura Karier FMD
- Poznasz ludzi o podobnych ambicjach i zainteresowaniach

Space Speaker Studio

dołącz do nas

Szansa na rozwój

Osoby działające w Forum mogą liczyć na wsparcie bardziej doświadczonych członków oraz pozyskanie cennych rekomendacji.
Im więcej działasz w FMD, tym więcej okazji i szans na zdobycie cennych umiejętności oraz pomoc ze strony kolegów i koleżanek.
W ramach forum działają grupy językowe, gdzie można podszkolić posiadane już umiejętności lub postawić pierwsze kroki w nauce nowego języka.
Forum pozwala również na publikację artykułów na stronie organizacji, jeśli zostaną one uznane za dobry i ciekawy materiał.

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

W ramach I etapu rekrutacji Sekretarz Generalny FMD razem z Zarządem analizuje przesłany przez Kandydata/kę formularz aplikacyjny, a następnie ocenia na jego podstawie predyspozycje Kandydata/ki do członkostwa w Stowarzyszeniu. Po pozytywnej ocenie formularz aplikacyjny przekazywany jest Komisji Rekrutacyjnej Przedstawicielstwa Regionalnego FMD najbliższego miejscu zamieszkania lub studiów Kandydata/ki.

 

Dzięki formularzowi możemy zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje na temat studiów, doświadczenia i zainteresowań kandydatów oraz sprawdzić ich umiejętności językowe.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem/ką, który/a uzyskał/a pozytywną ocenę w ramach I etapu. Podczas rozmowy sprawdzana jest wiedza z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz zakresu polityki zagranicznej i dyplomacji, a także znajomość języków obcych. Ocenie poddaje się także umiejętności i potencjał Kandydata/ki. Ponadto, Komisja Rekrutacyjna weryfikuje przesłany formularz aplikacyjny, w tym doświadczenie zawodowe i doświadczenie w działalności w organizacjach studenckich i pozarządowych.
Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza opinię i przedkłada ją pod obrady Zarządu FMD.
Zarząd FMD na podstawie formularza aplikacyjnego oraz opinii Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata/ki w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny.
DZIAŁALNOŚĆ

Członkostwo tymczasowe FMD

"Członkiem tymczasowym Stowarzyszenia może być osoba, która pomyślnie ukończyła procedurę rekrutacyjną, prawidłowo wypełniła i podpisała deklarację członkowską, wpłaciła na rzecz Stowarzyszenia składkę członkowską, oraz została przyjęta przez Zarząd FMD w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny" - art. 15 ust. 1 Statutu FMD

About