contact

Documents

Stowarzyszenie, jak każda organizacja pozarządowa w Polsce, jest zobowiązane działać zgodnie z obowiązującym prawem. Poniżej publikujemy Statut FMD oraz wewnętrzne Regulaminy FMD (Regulamin Rekrutacji Członków FMD, Regulamin Członków i Alumnów FMD, Regulamin Opłat Składek Członkowskich FMD, Regulamin Przedstawicielstw Regionalnych FMD, Regulamin Grup Językowych, Regionalnych i Roboczych).

Statut FMD

Regulamin Opłat Składek Członkowskich FMD

Regulamin Przedstawicielstw Regionalnych FMD

Regulamin Grup Językowych, Regionalnych i Roboczych

UWAGA!: Od osób aplikujących do członkostwa w Stowarzyszeniu, wymagana jest znajomość Statutu FMD oraz Regulaminu Rekrutacji Członków FMD.

Stowarzyszenie, jak każda organizacja pozarządowa w Polsce, podlega obowiązkom sprawozdawczym. Ponadto, posiadanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) nakłada na Stowarzyszenie dodatkowe obowiązki sprawozdawcze. W związku z tym w czerwcu każdego roku ma miejsce Walne Zebranie Członków FMD, na którym przedstawiane i zatwierdzane są sprawozdania: merytoryczne oraz finansowe podsumowujące prace Stowarzyszenia. Dbając o przejrzystość działalności Stowarzyszenia, poniżej publikujemy sprawozdania merytoryczne i finansowe z wszystkich lat jego funkcjonowania.

2018

Sprawozdanie FMD styczeń - maj 2018 - BRAK DOKUMENU

2014

Bilans FMD - 2014 - BRAK DOKUMENU

Rachunek Zysków i Strat FMD - 2014 - BRAK DOKUMENU

2004

Sprawozdanie merytoryczne FMD - 2002 - 2004 - BRAK DOKUMENTU

Więcej informacji o obowiązkach sprawozdawczych organizacji pozarządowych ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (Departament Pożytku Publicznego): www.pozytek.gov.pl.