LET’S WORK WITH US

Join us

Członkiem Forum Młodych Dyplomatów może zostać każda osoba pełnoletnie, która przejdzie przez nasz proces rekrutacyjny. W większości miastrekrutacja odbywa się dwa razy do roku, w pierwszych tygodniach semestrów akademickich. Wyjątkiem jest Trójmiasto i Lublin, gdzie rekrutacja odbywa sie w sposób ciągły.

W Stowarzyszeniu obowiązują trzy podstawowe rodzaje członkostwa FMD: tymczasowe, zwyczajne, oraz alumnów.

DZIAŁALNOŚĆ

Członkostwo tymczasowe FMD

"Członkiem tymczasowym Stowarzyszenia może być osoba, która pomyślnie ukończyła procedurę rekrutacyjną, prawidłowo wypełniła i podpisała deklarację członkowską, wpłaciła na rzecz Stowarzyszenia składkę członkowską, oraz została przyjęta przez Zarząd FMD w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny" - art. 15 ust. 1 Statutu FMD

About

PROCEDURA REKRUTACYJNA:

W ramach I etapu rekrutacji Sekretarz Generalny FMD razem z Zarządem analizuje przesłany przez Kandydata/kę formularz aplikacyjny, a następnie ocenia na jego podstawie predyspozycje Kandydata/ki do członkostwa w Stowarzyszeniu. Po pozytywnej ocenie formularz aplikacyjny przekazywany jest Komisji Rekrutacyjnej Przedstawicielstwa Regionalnego FMD najbliższego miejscu zamieszkania lub studiów Kandydata/ki.

 

Dzięki formularzowi możemy zebrać w jednym miejscu podstawowe informacje na temat studiów, doświadczenia i zainteresowań kandydatów oraz sprawdzić ich umiejętności językowe.

Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatem/ką, który/a uzyskał/a pozytywną ocenę w ramach I etapu. Podczas rozmowy sprawdzana jest wiedza z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz zakresu polityki zagranicznej i dyplomacji, a także znajomość języków obcych. Ocenie poddaje się także umiejętności i potencjał Kandydata/ki. Ponadto, Komisja Rekrutacyjna weryfikuje przesłany formularz aplikacyjny, w tym doświadczenie zawodowe i doświadczenie w działalności w organizacjach studenckich i pozarządowych.
Na podstawie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna sporządza opinię i przedkłada ją pod obrady Zarządu FMD.
Zarząd FMD na podstawie formularza aplikacyjnego oraz opinii Komisji Rekrutacyjnej podejmuje decyzję o przyjęciu Kandydata/ki w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia na sześciomiesięczny okres próbny.
Space Speaker Studio

nabycie praw członkowskich

członkostwo tymczasowe FMD

Osoba, która pozytywnie ukończyła procedurę rekrutacyjną jest zobowiązana w terminie 8 dni od daty poinformowania o przyjęciu w poczet Członków tymczasowych Stowarzyszenia do:

1) wypełnienia i podpisania deklaracji członkowskiej.
2) wpłacenia na rzecz Stowarzyszenia składki członkowskiej tytułem najbliższego okresu składkowego. Obecnie składka członkowska wynosi 60 zł za semestr.

Space Speaker Studio

dołącz do nas

Członkostwo zwyczajne FMD

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać Członek tymczasowy Stowarzyszenia, który:

- wypełni wymogi formalne uzyskania członkostwa tymczasowego FMD,
- wykaże się należytą aktywności w trakcie sześciomiesięcznego okresu próbnego,
- czynnie uczestniczy w działalności Stowarzyszenia,
- nie posiada zaległości w składkach członkowskich względem Stowarzyszenia.

Space Speaker Studio

dołącz do nas

Alumni FMD

Alumnem Stowarzyszenia może zostać osoba posiadająca status członka zwyczajnego Stowarzyszenia, która w sposób szczególny przyczyniła się do realizacji celów Stowarzyszenia oraz jego rozwoju podczas swojej działalności w Forum.
Status ten odbiera prawa wyborcze w Stowarzyszeniu, ale pozwala utrzymać dostęp do grup i poczty, bez obowiązku płacenia składek.