RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów z siedzibą w Warszawie (00-029) ul. Nowy Świat 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego dla. m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000167532, REGON: 015558756, NIP: 9512085027.
 2. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przez adresem e-mail: info@diplomacy.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie I powyżej.
 3. Przesłane dane w formularzu rekrutacyjnym przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO.
 4. W przypadku wysłania formularza kontaktowego Twoje dane osobowe będą przetwarzane do realizacji procesów rekrutacji w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody, bądź na potrzeby odpowiedzi na zapytanie, które zostanie przez Ciebie do nas przesłane. Dane dotyczące rekrutacji są także przetwarzane w celu prowadzenia kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych.
 5. Kandydat sam decyduje o zakresie danych udostępnionych w formularzu kontaktowym lub w toku rekrutacji, w szczególności w formularzu rekrutacyjnym i załączonych dokumentach. Podanie danych jest dobrowolne i oznacza odpowiednio zgodę na ich przetwarzanie do celu obsługi zapytania lub rekrutacji.
 6. Będziemy przechowywać Twoje dane w celach uwzględnionych w punkcie IV.
  a. Do czasu, aż wycofana zostanie zgoda na ich przetwarzanie lub ustalimy, że się zdezaktualizowały dane wprowadzone do naszych zasobów
  b. Dane dotyczące osób, które nie przeszły procesu rekrutacji będą usuwane po roku, licząc od dnia przesłania formularza rekrutacyjnego
 7. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazywane firmie Grupa Netica Grzegorz Myśliwiec (NIP: 8133253862, REGON: 180474758), która jest naszym usługodawcom, w zakresie niezbędnym do obsługi naszej strony internetowej oraz członkom komisji rekrutacyjnej Forum Młodych Dyplomatów, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 8. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.