Wydrukuj tę stronę
10 listopad 2020

Ogólnopolski Tydzień Dyplomacji: Konferencja "Dyplomacja 2.0"

 

Ze względu na wieloaspektowość i wielowymiarowość definiowanie pojęcia dyplomacji nie należy do łatwych zadań. W tradycyjnym ujęciu dyplomację ujmuje się pod względem realizacji przez państwo polityki zagranicznej. W wielu definicjach dyplomacja jest przedstawiana jako obszar działalności zewnętrznej państwa. Podkreśla się również, że tradycyjnie dyplomacja dotyczy oficjalnych stosunków między państwami. Można uznać ją za instrument lub narzędze, dzięki któremu państwo wyraża swoją aktywność na arenie międzynarodowej. W tej grupie definicji dyplomacja jest przedstawiana jako metoda czy środek do osiągania celów polityki zagranicznej. Jednak granice pomiędzy pojęciem dyplomacji a polityki zagranicznej często zacierają się, a przykładowo, zgodnie z praktyką Stanów Zjednoczonych oba te terminy są traktowane jako synonimy. Pomimo wiele trudności z wskazaniem wyraźnych różnic pomiędzy pojęciami w związku z ich mocnymi zależnościami, uznaje się, że dyplomacja jest pojęciem węższym od polityki zagranicznej.

Mimo sporów definicyjnych, w tradycyjnym ujęciu na pierwszym miejscu i tak pojawia się państwo jako główny aktor stosunków międzynarodowych. Jednak wzrost liczby uczestników w stosunkach międzynarodowych przyczynił się także do ewolucji zarówno podmiotowej, jak i przedmiotowej dyplomacji. Współcześnie, środowisko dyplomatyczne tworzą różnego rodzaju kontakty, interakcje między państwowymi, ale także niepaństwowymi aktorami stosunków międzynarodowych w wymiarze oficjalnej, jak i nieoficjalnej dyplomacji. Dlatego Beata Surmacz w zbiorowej publikacji Nowe oblicza Dyplomacji stawia pytanie: Kto jest dziś dyplomatą? W podjętej próbie odpowiedzi obok dyplomaty państwowego, oficjalnego reprezentanta państwa za granicą, stawia paradyplomatę, czyli dyplomatę subpaństwowego, dyplomatę supranarodowego czy dyplomatę transnarodowego.

 

Doszło również do rozszerzenia listy problemów, którymi zajmuje się dyplomacja współczesna. Tradycyjnie krąg zainteresowań dyplomacji w zasadzie ograniczał się do tzw. wysokiej polityki. Obecnie do jej zadań dołączyły kwestie związane z gospodarką, kulturą czy nauką. Zjawisko to odzwierciedla się m.in. w strukturze ministerstw spraw zagranicznych oraz placówek w państwach przyjmujących. Ponadto, zwiększona została liczba adresatów działań zewnętrznych, dołączyły do nich m.in. społeczeństwa państw trzecich. Zjawisko to nazywane jest dyplomacją publiczną, której celem jest kształtowanie opinii publicznej w innych państwach.

 

Obok zakresu działań dyplomatycznych, podmiotów, jak i jej adresatów ewoluowała również forma funkcjonowania dyplomacji, na co wpływ miał rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Przyczynił się do powstania nowego rodzaju dyplomacji nazywanej dyplomacją cyfrową. Narzędziem realizowania działań dyplomatycznych stały się media społecznościowe. Dlatego już teraz można mówić o Facebook Diplomacy, Twiplomacy (Twitter Diplomacy) czy Instagram Diplomacy. W dzisiejszej rzeczywistości, gdzie pandemia zmusiła do przeniesieniu wielu dziedzin życia do sieci, wyrazem adaptacji dyplomacji do obecnych warunków było zmożone zainteresowanie właśnie najnowszymi technologiami. Eksperci już zaczynają rozwijać nowe pojęcie jakim jest (post)COVID-19 Diplomacy, zastanawiając się na tym, w jakim stopniu pandemia zmieni oblicze dyplomacji.

 

Konferencja naukowa „Dyplomacja 2.0” w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Dyplomacji organizowanego przez Forum Młodych Dyplomatów będzie poświęcona najnowszym trendom dyplomacji zarówno pod względem przedmiotowym, jak i podmiotowym. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nowymi obliczami dyplomacji takimi jak paradyplomacja, dyplomacja kulinarna, feministyczna, sportowa itp. do nadsyłania abstraktów. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 listopada 2020 roku. Zapewniamy również możliwość wystąpienia na konferencji w języku angielskim - wówczas prosimy o anglojęzyczny abstrakt. dział w panelach jest bezpłatny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do selekcji zgłoszonych abstraktów. Ostateczne potwierdzenie udziału zostanie wysłane 18 listopada 2020 roku.

 

 

Źródła:

Surmacz B. Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy, struktury, funkcje, Lublin 2015

Molendowski E, Polan W., Dyplomacja gospodarcza. Rola i znaczenie w polityce zagranicznej państwa, Kraków 2007

Nowe oblicza dyplomacji (red. B. Surmacz), Lublin 2013

 

Artykuły powiązane