Wydrukuj tę stronę

O Stowarzyszeniu

FMD logo2017

Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów (FMD) jest ogólnopolską organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.

Większość z blisko 150 Członków FMD to osoby posiadające już doświadczenie w działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych, pracownicy polskiej administracji publicznej lub instytucji Unii Europejskiej. FMD istnieje od 2002 roku oraz realizuje swoje cele i zadania poprzez Przedstawicielstwa Regionalne FMD w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu.

Misją FMD jest:

„Kreowanie i kształcenie przyszłych Liderów, którzy poprzez swoje działania
zapewnią
silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej".

FMD posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jest organizacją partnerską Rady Europy, członkiem Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja oraz NGO-Network (IVF). FMD uczestniczy także w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

 ---

11 opp logo

 

 

 

 

Organizacja Pożytku Publicznego (OPP) – organizacja pozarządowa, która nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych, związanych z prowadzeniem działalności pożytku publicznego. Organizacje pozarządowe, aby otrzymać status OPP muszą spełniać liczne wymagania, ale w związku z tym posiadają również pewne przywileje, z których najważniejszym jest możliwość przekazywania na ich rzecz 1% podatku dochodowego przez osoby fizyczne (www.1procent.diplomacy.pl). FMD posiada status OPP od 2005 roku. Więcej informacji: www.pozytek.gov.pl.

 

 

rada europy logo

 

 

 

 

Organizacja partnerska Rady Europy – zgodnie z rezolucją Rady Europy „Resolution Res (2003) 9" status taki przyznawany jest organizacjom pozarządowym, które w sposób szczególny reprezentatywne są w sferze swoich działań i kompetencji zbieżnych z celami Rady Europy. Posiadając status partnerski uzyskuje się możliwość opiniowania aktów prawnych tworzonych przez Radę Europy oraz uczestniczenia w obradach Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, jak również w innych konferencjach i seminariach na zaproszenie Rady Europy. FMD posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy od 23 marca 2006 roku i jest jedną z dwóch takich organizacji pozarządowych w Polsce. Więcej informacji: www.coe.int.

 

grupa zagranica logo

 

 

 

Grupa Zagranica – stowarzyszenie polskich organizacji pozarządowych zaangażowanych w międzynarodową współpracę rozwojową, wspieranie demokracji i pomoc humanitarną, czyli tzw. NGDO (Non-Governmental Development Organizations). FMD jest członkiem Grupy Zagranica od 2005 roku. Więcej informacji: www.zagranica.org.pl.

 

 

355 eu russia csf logo

 

 

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja – stała platforma współpracy i koordynacji działań pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Rosji i Unii Europejskiej. FMD jest członkiem FSO UE – Rosja od sierpnia 2011 roku, uczestniczy w pracach III Grupy Roboczej do Spraw Społecznych / Udziału Obywatelskiego (Social Issues / Civic Participation Working Group) oraz Grupy Roboczej do Spraw Edukacji Obywatelskiej (Citizenship Education). FSO UE – Rosja finansowane jest głównie ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji: www.eu-russia-csf.org.

 

ngo network ivf logo

 

 

NGO-Network (IVF) – nowopowstająca sieć organizacji pozarządowych z państw Grupy Wyszehradzkiej (Czechy, Polska, Słowacja, Węgry) i państw Partnerstwa Wschodniego (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdowa, Ukraina). FMD jest członkiem NGO-Network (IVF) od maja 2012 roku. NGO Network (IVF) finansowana jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Więcej informacji: www.ngo-network.org.

 

eap csf logo

 

 

Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego – obywatelski wymiar Partnerstwa Wschodniego, inicjatywy Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS) w odniesieniu do Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy. FMD uczestniczy w pracach FSO PW od listopada 2011 roku, w ramach IV Grupy Roboczej „Kontakty Między Ludźmi" (Contacts Between People Working Group). FSO PW finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Więcej informacji: www.eap-csf.eu.