Wydrukuj tę stronę

Partnerzy

PARTNERZY

 

FMD jest organizacją partnerską Rady Europy, członkiem Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja oraz NGO-Network (IVF). FMD uczestniczy także w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa Wschodniego.

 

Więcej informacji o ww. organizacjach, stowarzyszeniach i platformach można znaleźć w zakładce O Stowarzyszeniu.


Strategicznymi partnerami FMD są Europejska Akademia Dyplomacji, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego oraz Rosenthal Polska.

20 europejska akademia dyplomacjifundacja kazimierza pulaskiego logo

rosenthal logo

 


Do tej pory współpracowaliśmy także m.in. z:

 

Administracja publiczna:

Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej RP, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych RP, Ministerstwem Edukacji Narodowej RP, Ministerstwem Sportu i Turystyki RP, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP, Ministerstwem Gospodarki RP, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Urzędem do Spraw Cudzoziemców, Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce, Stałym Sekretariatem Wspólnoty Demokracji, Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) w Warszawie, Polskim Komitetem Narodowym UNESCO, Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych, Instytutem Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Uczelnie wyższe:

Uniwersytetem Jagiellońskim, Wyższą Szkołą Europejską im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim im. Jana Pawła II, Uniwersytetem Łódzkim, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższą Szkołą Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Uniwersytetem Gdańskim, Szkołą Wyższą Prawa i Dyplomacji w Gdyni, Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Obrony Narodowej, Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Uczelnią Łazarskiego, College of Europe Natolin, Uniwersytetem Wrocławskim, Uniwersytetem w Białymstoku, Wyższą Szkołą Administracji Publicznej w Białymstoku, Uniwersytetem Rzeszowskim, Politechniką Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, Wyższą Szkołą Prawa i Administracji Przemyśl - Rzeszów, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

Organizacje pozarządowe:

Centrum Stosunków Międzynarodowych, Polską Fundacją im. Roberta Schumana, Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Fundacją im. Stefana Batorego, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Instytutem Spraw Publicznych, Polsko - Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI, Fundacją im. Friedricha Eberta, Fundacja im. Roberta Boscha, Fundacją Edukacja dla Demokracji, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, Projekt: Polska, Amnesty International Polska, Klubem Jagiellońskim, "Kresy" Stowarzyszeniem Pomocy Polakom na Wschodzie, Fundacją Humanity in Action Polska, Zielonym Instytutem, Centrum Inicjatyw Międzykulturowych, Fundacją Energia dla Europy, Europejską Fundacją Honorowego Dawcy Krwi, Stowarzyszeniem "Europa i my", Ośrodkiem Współpracy Międzynarodowej, Stowarzyszeniem „PROXENIA", Biurem Porad Obywatelskich z Gdańska, Biurem Porad Obywatelskich z Gdyni, Stowarzyszeniem Uchodźców w RP, Związkiem Białoruskim w Polsce, Wrocławskim Towarzystwem Przyjaciół Bułgarii, Stowarzyszeniem Litwinów w Polsce, Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Łemkowskiej, Centralną Radą Romów w Polsce, Polsko - Ukraińską Fundacją Proeuropejską "Roztocze bez Granic", Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym POLSKA-UKRAINA w Poznaniu, Rosyjskim Stowarzyszeniem Kulturalno-Oświatowym, Związkiem Tatarów RP, Związkiem Tatarów Polskich, Związkiem Ukraińskiej Młodzieży Niezależnej, Związkim Ukraińców w Polsce, Związkiem Ukraińców Podlasia.

 

Organizacje młodzieżowe i studenckie:

Parlamentem Studentów RP, Niezależnym Zreszeniem Studentów, Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA, Polskim Stowarzyszeniem Projektów Młodzieżowych, AIESEC, Białoruskim Zreszeniem Studentów, Studencką Międzyuczelnianą Organizacją Kresowiaków.

 

Media:

portalem Eastbook.eu, portalem EurActiv.pl, miesięcznikiem "Stosunki Międzynarodowe, portalem Expats-in-Poland.com, portalem "Geopolityka" Europejskiego Centrum Analiz Geopolitycznych, Polską Akademią Public Relations, czasopismem "Języki Obce w Szkole".

 

Zagranica:

AEGEE-Europe (Bruksela, Europa), Fundacją Regionalnych Inicjatyw (Charków, Ukraina), Jugend bewegt Europa e.V. (Berlin, Niemcy), VIVAT SOKRAT (Ukraina), TRIALOG (Niemcy), Promo-LEX (Kiszyniów, Mołdowa), JUSS-BUSS (Norwegia), Centrum Młoda Dyplomacja (Lwów, Ukraina), Association of European Studies (Moskwa, Rosja), European Policy Club (Wiedeń, Austria), Foreign policy association MACEDONIAN YOUNG DIPLOMATS CLUB (Skopje, Macedonia).

 

...oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami!

 

W Internecie wspierają nas:

joomla logo black

i Top Solutions

Serdecznie zapraszamy do współpracy!