Wydrukuj tę stronę
11 maj 2019

WYBORY DO PARLAMETNU EUROPEJSKIEGO - JAK GŁOSOWAĆ?

INFORMACJE OGÓLNE

Już 26 maja każdy, kto ukończył 18 lat będzie mógł wziąć udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze w całym kraju otwarte będą w godzinach 7.00-21.00.

Polacy głosują w obwodowych komisjach wyborczych w miejscu stałego zameldowania. Do rejestru wyborców są oni wpisywani z urzędu na podstawie miejsca zameldowania. Na jego podstawie sporządzany jest spis wyborców, czyli lista osób uprawnionych do głosowania
w danym miejscu.

Jeżeli chcesz głosować poza miejscem twojego zameldowania, możesz:

 • pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania – złóż wniosek w urzędzie gminy,
  w której jesteś ujęty w spisie wyborców. Wniosek możesz złożyć pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Z takim zaświadczeniem możesz głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju lub za granicą;
 • złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców w gminie, w której będziesz przebywać w dniu wyborów. Wniosek musi być wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów.

Członkowie komisji wyborczej mają obowiązek sprawdzić naszą tożsamość, stąd do lokalu wyborczego w dniu głosowania należy zabrać ze sobą dowód osobisty lub paszport.

GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNE

Głosowanie korespondencyjne umożliwione jest wyłącznie wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (prawo to dotyczy wyłącznie osób głosujących w stałych obwodowych komisjach wyborczych na terytorium Polski).

Zamiar głosowania korespondencyjnego wyborca musi zgłosić komisarzowi wyborczemu do 15 dnia przed dniem wyborów. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona)
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego
 • oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie
 • oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie
 • wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może zażądać dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, pakiet wyborczy. Po wypełnieniu karty do głosowania wyborca wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu, które otrzymał w pakiecie wyborczym, i przesyła ją do właściwej obwodowej komisji wyborczej.

GŁOSOWANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Głosowanie przez pełnomocnika umożliwione jest wyborcom niepełnosprawnym o potwierdzonym znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończyli 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania.

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca wpisany jest do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów. Wniosek powinien zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona)
 • imię ojca
 • datę urodzenia
 • numer ewidencyjny PESEL
 • adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania
 • wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania.

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ (NA TERENIE UE)

Osoby, które na stałe mieszkają w innym kraju Unii i są tam ujęte w rejestrze wyborców, mają dwie możliwości, mogą:

 • głosować na kandydatów startujących w wyborach w kraju ojczystym,
 • głosować na kandydatów startujących w kraju przyjmującym.

Przepisy dotyczące głosowania różnią się w zależności od kraju. Szczegóły można znaleźć na tej stronie internetowej: https://www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/polska

Polacy przebywający w innym kraju UE w czasie wyborów (np. będące w podróży), mogą głosować na kandydatów startujących w swoim kraju (okręg 4 – Warszawa), jeśli zostaną dopisani do spisu wyborców tworzonego przez właściwego konsula. Wniosek o dopisanie do spisu wyborców należy złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej najpóźniej do 23 maja.

Można także pobrać przed wyjazdem wspomniane już wcześniej zaświadczenie z urzędu gminy i na jego podstawie oddać głos w polskiej placówce dyplomatycznej. Listę placówek dyplomatycznych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/

 

GŁOSOWANIE ZA GRANICĄ (POZA UE)

Można głosować w kraju spoza UE, pod warunkiem, że zostaną w nim utworzone obwody głosowania (warunek: co najmniej 15 potencjalnych wyborców oraz realna możliwość niezwłocznego przekazania wyników właściwej komisji wyborczej). Informację o utworzeniu obwodu konsulowie muszą podać najpóźniej w 21 dniu przed wyborami, a więc informacje te powinny być już podane do publicznej wiadomości.

Aby oddać głos, należy dopisać się do spisu wyborców najpóźniej do 23 maja. Wniosek można złożyć osobiście, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej.

Tekst sporządzony w oparciu o informacje dostępne na stronie internetowej Parlamentu Europejskiego.

Więcej informacji na temat polskich wyborów do Parlamentu Europejskiego można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://pkw.gov.pl/pliki/1551723546_1-19-19.pdf

***

Oceń ten artykuł
(0 głosów)